Adatkezelési Tájékoztató
a „Tanári Moziklub” program során kezelt személyes adatokra vonatkozóan

A Tanári Moziklub célja, így adatait is azért kezeljük, hogy a pedagógusokat szakmai értesítő e-mailek útján tájékoztathassuk a nekik szóló ajánlatokról, pályázati lehetőségekről, filmekhez kapcsolódó oktatási lehetőségekről, tanári rendezvényekről.

Ha esetleg időközben meggondolja magát és nem szeretne a Tanári Moziklubtól szakmai értesítő emaileket kapni, bármikor leiratkozhat az emailek alján található tájékoztató szerint, vagy írhat nekünk az címre és ezt követően kerülnek adatai törlésre a rendszerből.

Adatait csak a Tanári Moziklub céljainak érdekében használjuk, azok más célokra nem kerülnek felhasználásra és másoknak sem kerül átadásra.

A Tanári Moziklub gazdája, az I.T. Magyar Cinema Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Részletes adatkezelési információk és szabályok:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő által követett adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztató a www.cinemacity.hu oldalról elérhető Tanári Moziklub aloldalon - a továbbiakban: Weboldal – mindenkor elérhető.

A Weboldalon Regisztrálók, adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az I.T. Magyar Cinema Kft. szakmai e-mailek útján tájékoztathassa a nekik szóló ajánlatokról, pályázati lehetőségekről, filmekhez kapcsolódó oktatási lehetőségekről, tanári rendezvényekről.

A Weboldalon a Regisztráló saját adatai megadásával regisztrálhat, a személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Regisztráló tartozik felelősséggel.

Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

A jelen Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, ( a továbbiakban: Info tv.) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

1. Adatkezelő és az adatfeldolgozók

A Regisztrálók hozzájárulása alapján a Regisztrálók személyes adatait a jelen Tájékoztató és az Info tv. valamint a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a jelen tájékoztatóban meghatározott célból az alábbi Adatkezelő kezeli:

I.T. Magyar Cinema Kft.
Postai cím:
1132 Budapest, Váci út 22-24. I. em.

E-mail cím:

Adószáma:
12294910-2-44

Az Adatkezelő elkötelezett a Regisztrálók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Regisztrálók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését, bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, ha a változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

Az Adatkezelő a kezelt adatok tárolási, feldolgozási feladatainak lebonyolításához adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az Adatfeldolgozó:
Az A4C Marketing Kft.
Posta címe:
1092 Budapest, Bakáts tér 2.

E-mail:

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő megköveteli az Adatfeldolgozótól, hogy az adatkezelés megfelelő szintű biztonságát nyújtsák, és az adatokat kizárólag az adattovábbítás során meghatározott célból kezeljék.

2., Adatkezelés célja

A Regisztráló pedagógusok a szakmai értesítő e-mailek útján történő tájékoztatása a nekik szóló ajánlatokról, pályázati lehetőségekről, filmekhez kapcsolódó oktatási lehetőségekről, tanári rendezvényekről.

A megadott személyes adatok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, és 3. személy részére nem kerülnek átadásra.
Amennyiben személyes adatoknak a jelen tájékoztatóban meghatározott célon kívüli kezelése válik szükségessé, ahhoz az Adatkezelő minden esetben kéri Regisztráló hozzájárulását, előzetes tájékoztatást adva az adatkezelés új céljáról.

3., A kezelt adatok köre és az adatok forrása

A regisztráció első lépése során megadott adatok:

A regisztráció második lépése során megadott/megadható adatok:

A regisztrációt akkor véglegesítjük, ha az adatkezelő aktiválja a regisztrációt.

Az adatok kizárólag a Weboldalon történő megadásból, illetve a csoportos mozilátogatás során megadott adatokból származhatnak.

Az Adatkezelő eltárolja és kezeli a Regisztráló Weboldallal kapcsolatos aktivitását (belépés időpontja, megerősítés, adatfrissítés időpontja). Erre azért van szükség, hogy az Adatkezelő ezen adatok felhasználásával tudja meghatározni a Regisztráló inaktivitása miatti automatikus adattörlés paramétereit, időpontját. (Lásd bővebben az 5. pont, Az adatkezelés időtartama fejezet)

4., Adatkezelés jogalapja

Az Info törvény 5. § (1) a) szerint, az érintett (Regisztráló) hozzájárulása alapján.

A Regisztráló önkéntes, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tett hozzájárulásának kell tekinteni, ha a Regisztráció során, valamint a papír alapú adatlapon az erre vonatkozó check-boxokban „pipát, x-et” helyez el.

Ha Regisztráló nem adja meg a hozzájárulását az adatkezeléshez, akkor a regisztráció sikertelen lesz.

5., Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a regisztrálók személyes adatait mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszűnik, vagy a Regisztráló a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, de legkésőbb a hozzájárulás megadásától számított 10 évig.

6., Adatmódosítási és adattörlési lehetőség a Regisztrálók által:

A Regisztrálók által megadott adatok a kiküldött szakmai értesítő e-mailekben található információk alapján vagy a címre küldött leiratkozási vagy adatmódosítási szándékot kifejező emaillel bármikor módosíthatók vagy törölhetők.

7.,Tájékoztatás az adatbiztonságról

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a Regisztráló által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó informatikai rendszerei és hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen továbbá szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal ellátott.

8., Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az Info törvény tartalmazza.

A Regisztráló a kezelt személyes adataival kapcsolatban

A Regisztráló az I.T. Magyar Cinema Kft. (1132 Budapest,Váci út 22-24. I. em.) postacímére küldött nyilatkozattal, vagy a e-mail címre küldött elektronikus levélben kérhet tájékoztatást, tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, illetőleg, kérelmezheti személyes adatainak, helyesbítését, zárolását, törlését, hordozását.

A Regisztráló tudomásul veszi, hogy adatainak a törlése a Tanári Klubból való kizárását eredményezi, így a törlést követően az Adatkezelő már nem tudja szakmai e-mailben értesíteni.

Az Adatkezelő a hozzá beérkező kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül a kérelmet megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A feliratkozó az adatkezeléssel összefüggő jogai sérelme esetén egyeztetést kezdeményezhet az adatkezelővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy a feliratkozó ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a feliratkozó dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefonszám: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

9. Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat módosítsa. Módosítás esetén az Adatkezelő a Regisztrálókat e-mailben előzetesen tájékoztatja és ezzel egyidejűleg a Weboldalon a tájékoztató hatályos változatát közzé teszi. A módosításról szóló tájékoztatást követően, a Regisztráló személyes adatainak további kezelése ellen a módosítások hatályba lépése előtt tiltakozhat és személyes adatainak törlését kezdeményezheti a fent leírt módon.